شکستگی های و در رفتگی ها

بایگانی شکستگی های و در رفتگی ها

شکستگی لگن

شکستگی لگن و درمان آن

شکستگی لگن وضعیتی است که به دلیل شکستگی استخوان های لگن ایجاد می شود. ممکن است به اندام های داخلی، اعصاب و رگ های خونی