آسیب های ورزشی

بایگانی آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی

چه کسانی ممکن است دچار آسیب ورزشی شوند؟ آسیب های ورزشی ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد، به ویژه افرادی که: از فرم خارج

آسیب ACL

آسیب ACL و درمان آن

ACL چیست؟ ساختار استخوان زانو از سه قسمت استخوان ران، استخوان درشت نی و کشکک تشکیل شده است. ACL یکی از رباط هایی است که