دکتر احمد طاهری

متخصص ارتوپدی، جراح استخوان ومفاصل جراحی فوق تخصصی تعویض مفصل زانو و تعویض مفصل لگن

خدمات ما شامل موارد ذیل می باشد :

درمان شکستگی ها ودرفتگی ها

درمان اسیبهای ورزشی و تروماها

درمان بیماریهای  مارزادی و تغییر شکلهای اندامها و زانوها

درمان بیماریهای ستون فقرات

درمان رماتیسم وعفونت مفاصل

 درمان دیسک کمر

تعییرات مادرزادی ستون فقرات